Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp UAB „NVGroup” (toliau – NVG.LT, mūsų, mumis, mes) ir UAB „NVGroup” kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės www.nvg.lt (toliau – el. parduotuvė) prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios NVG.LT ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

Bendrosios nuostatos

 1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruota uždaroji akcinė bendrovė UAB „NVGroup”, Įmonės kodas: 149942553, PVM mokėtojo kodas: LT499425515, buveinės adresas Sodybų g. 6, LT-02121 Vilnius, korespondencijos adresas Sodybų g. 6, LT-02121 Vilnius.
 2. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  2.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  2.3. juridiniai asmenys;
  2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 3. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.
 4. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų reglamentu (galiojančiu nuo 2018 m. gegužės 25 d.), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą bei šių Taisyklių Priede – Privatumo Politika.
 5. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM.
 6. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir NVG.LT laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, bei užpildę vartotojo rekvizitus, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“. Sutartis pasirašyta tarp NVG.LT ir tarp Jūsų yra saugoma el.parduotuvėje.
 7. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą NVG.LT Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.
 8. NVG.LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
 9. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
 10. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 11. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 12. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jūsų teisės ir pareigos

 1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
 2. Jūs, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
 3. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalo nedelsdamas duomenis atnaujinti.
 4. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
 5. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
 6. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
 7. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti NVG.LT. NVG.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju NVG.LT turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.
 8. NVG.LT neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

NVG.LT teisės ir pareigos

 1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, NVG.LT turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.
 2. NVG.LT pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 3. NVG.LT įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 4. NVG.LT, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.
 5. Už prekes Jūs galite atsiskaityti:
  5.1. išankstiniu banko pavedimu.
  5.2. grynaisiais pinigais mūsų sandėlyje, adresu: Sodybų g. 6, LT-02121 Vilnius.